ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ 15 ਸੱਲੱ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੱ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੑਚ ਸੇਵੱਵੱ ਦੇਣ ਵੱਲੀ ਜੱਣੀ-ਪਛੱਣੀ ਸੰਸਥੱ ਪਿਰੱਮਿਡ ਈ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸੰਚੱਲਕ ਸ.ਭਵਨੂਰ ਸਿੑੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਓੑਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੑਖੇ ਲਗੱਏ ਗਏ ਸਿੑਖਿਓੱ ਮੇਲੇ ਵਿੑਚ
ਵਿਦਿਓੱਰਥੀਓੱ ਨੱਲ ਰੂਬਰੁ ਹੋਕੇ ਦੑਸਿਓੱ ਕਿ ਕੈਨੇਡੱ ਦੇ ਕੱਲਜ਼ੱ ਨਿਵਰਸਿਟਿਓੱ ਨੇ ਪਿਰੱਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ
ਕੈਨੇਡੱ ਦੀ ਟੱੑਪ ਰਿਕਰੂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੱਤੇ ਖੱਸ ਸੀਟੱ ਮੁਹੑਇਓੱ ਕੀਤੀਓੱ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੱ
ਜੱਣ ਵੱਲੇ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀਓੱ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕੱ ਹੈਙ
ਕੈਨੇਡੱ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਰੱਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੑਚ ਓਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੱ ਸੀਟੱ ਉਪਲੑਬਧ ਹਨਙ ਕੈਨੇਡੱ ‘ਚ ਜੱ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ
ਚੱਹਵੱਣ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਜਿਹਨੱ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਰਨ ਵਜੋਂ ਓੱਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਓੱ ਰਹੀ ਜੱ ਟੋਰੱਟੋ/ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੑਚ
ਪ੍ਰੋਗਰੱਮ, ਕੱਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹੱ ਹੈ ਜੱ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਦੱ ਵੀਜ਼ੱ ਰਿਫਿਾੁਜ਼ ਹੋ ਚੁੑਕੱ ਹੈ, ਉਹਨੱ
ਵਿਦਿਓੱਰਥੀਓੱ ਲਈ ਪਿਰੱਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੑਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਓੱਇਓੱ ਹੈਙ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਓਪਲੱਈ ਕਰਕੇ ਓੱਪਣੀ ਓੱਫਰ ਲੈਟਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ੍ਹੱ ਵਿੑਚ ਪ੍ਰੱਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਤੇ
ਓਪਣੱ ਕੈਨੇਡੱ ਜੱ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੱ ਸੁਪਨੱ ਸੱਕੱਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਙ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ੀਓਲ਼ਠਸ਼ ਦੇ 6(5.5) ਬੈਂਡ ਨੱਲ
ਓਪਲੱਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਙ ਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹੱ ਕੈਨੇਡੱ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਟੋਰੱਟੋ ਓਤੇ ਵੂਨਕੂਵਰ ਵਿੑਚ ਘ ਤੇ ਫਘ ਪ੍ਰੋਗਰੱਮੱ
ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਦੱਖਲੇ ਸੰਭਵ ਹਨਙ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਕੈਨੇਡੱ ਤੋਂ ਇਲੱਵੱ ਓੈਸ.ਏ, ਓਸਟ੍ਰੇਲਿਓੱ, ਕੇ, ਰੋਪ,
ਨਿਾੁ-ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੑਚ ਵੀ ਓਪਲੱਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਙ
ਇਸ ਦੋਰੱਨ ਹੱਲ ਹੀ ਵਿੑਚ ਵੀਜ਼ੱ ਹੱਸਿਲ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਨੇ ਮੀਡੀਓੱ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੑਸਿਓੱ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਾੂਜ਼ਲ
ਓੱਉਣ ਤੋਂ ਬੱਓਦ ਉਹ ਉਮੀਦ ਛੑਡ ਬੇਠੇ ਸਨ ਫਿਰ ਪਿਰੱਮਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੱ ਦੀ ਫੱਇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹੱ ਸਟੑਡੀ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਓਦ ਇੑਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਕੱਲਜ਼ ਓਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੑਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਓਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਓੱਫ ਪਰਪਜ਼
(ਸ਼ੌਫ) ਰੱਹੀਂ ਓੰਬੈਸੀ ਵਲੋਂ ਲਗੱਏ ਗਏ ਰਿਫਿਾੂਜ਼ਲ ਦੇ ਕੱਰਨੱ ਦੱ ਸਹੀ ਜਵੱਬ ਦਿੑਤੱ ਜਿਸ ਕੱਰਨ ਮੁੜ੍ਹ ਉਸਦੱ
ਵੀਜ਼ੱ ਚੰਦ ਦਿਨ੍ਹੱ ਦੇ ਓੰਦਰ ਓੱ ਗਿਓੱਙ ਦੁਸ਼ੱਤ ਨੇ ਪੰਜੱਬ ਦੇ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀਓੱ ਨੂੰ ਓਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ
ਕੈਨੇਡੱ ਸਟੑਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਣੱ ਚੱਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਤੇ ਰਿਫਿਾੂਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਨੱ ਚੱਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੱ ਪਿਰੱਮਿਡ ਦੀ ਵੀਜ਼ੱ ਮੱਹਿਰ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੑਕ ਸਹੀ ਕੱਲਜ਼ ਓਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਓਪਣੀ ਫੱਇਲ ਲਗਵੱ ਕੇ ਕੈਨੇਡੱ ਸਟੑਡੀ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਙ ਵਧੇਰੇ ਜੱਣਕੱਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਓੱਰਥੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਲਗੱਏ ਜੱ ਰਹੇ ਸਿੑਖਿਓੱ ਮੇਲੇ 3
ਫਰਵਰੀ ਮੋਗੱ, 4 ਫਰਵਰੀ ਲੁਧਿਓੱਣੱ, 6 ਫਰਵਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ ਪਟਿਓੱਲੱ, 10 ਫਰਵਰੀ ਬਠਿੰਡੱ, 11
ਫਰਵਰੀ ਪਠੱਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿਰੱਮਿਡ ਦਫਤਰੱ ਵਿੑਚ ਓੱਕੇ ਪੂਰੀ ਜੱਣਕੱਰੀ ਪ੍ਰੱਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ